شرایط و قوانین استفاده از وب سایت سپاهان تکنیک و نحوه ثب سفارش

نحوه تسویه حساب
به صورت پیش پرداخت جهت طراحی و سفارش متریال
50 درصد پیش پرداخت
25 درصد بعد از بازدید مشتری از پیشرفت کار
25درصد بعد از تایید مشتری وتست قالب یا قطعات

زمان قرار دادبه صورت روز کاری می باشد و با توجه به همکاری مشتری و تسویه حساب می باشد و اگر از زمان تسویه حساب بگذرد مشتری حق هیچ گونه اعتراضی در مورد زمان تحویل نمی تواند بکند.

پولیش و مات کاری بر عهده مشتری می باشد
واگر در هر یک از این موارد قالب دچار صدمه یا خرابی شد
شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

.گارانتی قالب یکسال می باشد
۱.مواردی که شامل گارانتی نمی شود
بازکردن و دِمونتاژ قالب توسط فردی به غیر از پرسنل سپاهان تکنیک
۲.تولید غیر اصولی قالب
۳.ضربه زدن به قالب وجوشکاری یا سنگ زنی قالب
۴.حمل و نقل غیر اصولی
۵.آب خوردگی داخل قالب و زنگ زدگی
۶.اورهال و سرویس قالب هزینه جداگانه دارد